สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

ที่ตั้งและขนาด

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร บนถนนพิบูล-โขงเจียม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร โดยมีที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ที่ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 29.97 ตารางกิโลเมตร (19,165.27 ไร่) แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

          - หมู่ที่ 1 บ้านชาด
          - หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล
          - หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน
          - หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว
          - หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม
          - หมู่ที่ 6 บ้านคอนสาย
          - หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง
          - หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน
          - หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ
          - หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ

อาณาเขต


     - ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
     - ทิศใต้ ติดต่อกับแม่น้ำมูล ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
     - ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร


ลักษณะภูมิประเทศ

     ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ป่าไม้เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน


เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน


จำนวนประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,914 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 3,034 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 2,880 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ เดือน เมษายน 2555 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

          - โรงเรียนบ้านทรายมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          - โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
          - โรงเรียนบ้านชาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ป.6 (ป.1-ป.6)
          - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอนเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
          - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดโกวิทธาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 1

การสาธารณสุข

     - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านคอนสาย


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - มีศูนย์ อปพร.ประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ


โครงสร้างพื้นฐาน


     - มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว มีถนนสายหลักเป็นถนนสายลาดยาง มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล
     - มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง
     - มีโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง


สถาบันทางศาสนา


การคมนาคม


ทรัพยากรธรรมชาติ

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

          1. แหล่งน้ำธรรมชาติ 14 แห่ง
          2. แหล่งน้ำสร้างขึ้น จำนวน 49 แห่ง ดังนี้
               - ฝาย 3 แห่ง
               - บ่อน้ำตื้น 4 แห่ง
               - บ่อโยก 33 แห่ง
               - สระน้ำสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง
               - คลองส่งน้ำ 4 แห่ง


สถานที่ท่องเที่ยว

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ดังนี้

          1. วัดดอนธาตุ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ ลักษณะเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกาะกลางแม่น้ำมูล ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นยางใหญ่ มีเจดีย์หลวงปู่เสาร์ เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป
          2. แก่งดอนเลี้ยว-วัดเกาะดอนเลี้ยว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน มีลักษณะเป็นป่ายางเป็นแก่งรอบเกาะ เรียกแก่งดอนเลี้ยว
          3. แก่งตาดไฮ-วัดเกาะตาดไฮ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว มีลักษณะเป็นป่าผสม มีเกาะแก่งรอบด้านโดยเฉพาะทางด้านทิศใต้เป็นแก่งหินสวยงามน่าเที่ยวชม
          4. แก่งคันลึม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม มีลักษณะเป็นแก่ง ไม่มีเกาะ เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ยาวประมาณ 400-600 เมตร


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          สำนักงานปลัด อบต. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกิจการสภา งานนิติการและการพาณิชย์ งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ส่วนการคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

          ส่วนโยธา รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานงานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง

          ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม งานสวัสดิการและสังคม


งบประมาณและสถานะการคลัง

     - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 18,058,950 บาท และมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 1,790,124.24 บาท