ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 123,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 306,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด. บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด. บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ประมาณราคา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 101,800 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ประมาณราคา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 300,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9 ประมาณราคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 172,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ประมาณราคา ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ประมาณราคากลาง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 100,500 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณราคากลาง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 340,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3