ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 306,000 บาท