ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2557 (2)

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (5)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ข้อ 4-5 ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (4)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ข้อ 4-5 ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (3)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ข้อ 4-5 ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (2)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ข้อ 4-5 ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     ด้วยคณะกรรมการาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2558 แล้วนั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     ด้วยคณะกรรมการาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2557 แล้วนั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ และสนับสนุน การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 045 849012 โทรสาร 045 849012

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3