ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (4)

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ข้อ 4-5 ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบดังกล่าว เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 2 แผ่น