ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คู่มือประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

      องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ได้จัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ให้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายมูล

    

สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ลิงค์ข้อมูลด่านล่างนี้

 

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-849012/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2