สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายอุทัย ดวงจำปา
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
 
นายประยงค์ ไชยรักษ์   นางพิศวาส อมตะพงศ์พันธุ์
        รองประธานสภา  อบต.           เลขานุการสภา อบต.
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายไพรวรรณ  เสนคำ
นายวีรัดชัย เจริญชุตินิตย์
นายชัญชาญ  แสนทวีสุข
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายประจักษ์  วงศ์จันทรา
นางลำพรรณ วรบูรณ์
นายถวิล  สมจันทร์ 
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
 ส.อบต.  ม. 4
     
นายบุญจันทร์  ทะโนลับ
นายรัศมี  แพงทรัพย์
นายอาทิตย์  ใจทัด
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
     
นายชนะ  โล่ป้อง
นายคำสอน  ดวงหม่อง
นายสวาท  ใจตรง
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
     
นายมวล  วะยะลุน
นายวิชัย  สิงห์งาม
นายสวัสดิ์  นาทอง
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
     
นายสามารถ  เห็มภาค
นายโมลี  ไชยโกษฐ์
นายสำนัก  ผลขาว
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10