สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายวิเชียร ผลขาว
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นางสาวรัชดาวัลย์ เธียรชัยสร 
 
นายวุธจักร บัวชุม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นางรัตนันท์ เจริญชุตินิตย์
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล