สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นางสาววาสนา  ถิ่นขาม
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวอาริยา จันทร์จวง
 
นางมยุรี บรรพตะธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายไกรยศ ดอนสิงห์
 
นางศิริพร ดีโสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม