สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายไกรยศ ดอนสิงห์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
-ว่าง-
 
 
นายช่างโยธา
 
     
     
ลูกจ้างประจำ
     
 
นายจีระศักดิ์ พูลศรี
 
นายสมเพียร สืบผล
พนักงานสูบน้ำ
 
พนักงานสูบน้ำ
     
พนักงานจ้าง
     
นายทศพล สายยืน
นายจุมพล ทองทวี
นายทรงธรรม สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
     
นายบุญนำ สมบูรณ์
นายพีระพงษ์ บรรเทา
นายสวัสดิ์ แสนทวีสุข
พนักงานผลิตน้ำประปา
คนงานเครื่องสูบน้ำ
คนงานทั่วไป
     
   
นายสุวิชัย แสนทวีสุข
   
คนงานเครื่องสูบน้ำ