สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางศิริพร  ดีโสม
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสดศรี สมโสภา
นางสาวชัญญอร ฉัตรวิไล
นางกฤษณา สมโคตร
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางจิตดา ดอกคำ
นางสาวสมปอง ทองหมื่น
นางนงลักษณ์ หอมพิกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางนุชจรี โพธิบา
นางจุฬารักษ์ หลักคำ
นางสาวกชพรรณ โพสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวนัฐญดา เรือนแก้ว
นางสาววารุณี ดอนแก้ว
นางน้ำทิพย์ คำล้าน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางสาวปราณี ทองผาย
นางวาสนา สมโคตร 
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก