สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางมยุรี บรรพตะธิ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวจุรีพร  บุญน้อม
นางสาวดวงใจ  พิสภัย
นางสาวสกาวรัตน์ วรงค์
นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     
     
ลูกจ้างประจำ
     
 
 
 
นางณฐปณีย์ วงค์ทาวะรมย์
 
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางสาวสวรส นามบุญ
 
นางสาววิรัญญา ดอนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ