สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 ข้อ 40 ระบุว่า "เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่ายดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ

     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 101 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (3)

     วันที่ 24-27  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี  2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (2)

     วันที่ 24-27  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี  2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

     วันที่ 24-27  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี  2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 แล้วนั้น

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในช่วงปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7

     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมูที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ทรายมูล กำหนด) ประมาณราคา ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 220,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสียว  หมู่ที่ 4  ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ราคากลาง 230,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้านสุพิศการช่าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        

            

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปวัดหลังถ้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปวัดหลังถ้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ราคากลาง 400,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 8