สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด หมู่ที่ 1

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด

หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 


                     

            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่วันที่  19 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากที่ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saimoon.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-869012 ในวันและเวลาราชการ

 

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร (50)

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดภูเงินบ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

อ่านเพิ่มเติม...

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (5)

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 3,585,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (4)

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 3,585,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมูลจ้างโครงกประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร บุญน้อม

    

                  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 3,585,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 9