สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (4)

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 3,585,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045849012 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement .go.th หรือ www.saimoon.go.th